ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia ”VREAU  SĂ AJUT!” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.059/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.8 şi nr. 25/2016 ale Asociaţiei ”VREAU  SĂ AJUT!”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.059/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia ”VREAU  SĂ AJUT!”, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv realizarea unei campanii umanitare “Ajută un copil să zâmbească”, care se va desfăşura în data de 2 decembrie 2016 în municipiul Piatra-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia ”VREAU  SĂ AJUT!”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

         

 

                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                              Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.268

Din 17 noiembrie 2016