HOTĂRÂRE

Nr. 27  din 26.02.2010

 

privind aprobarea unor proiecte de interes judeţean şi a cheltuielilor legate de acestea

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”;

Examinând expunerea de motive nr. 1539/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1539/2010 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă proiectul cu titlul ”Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale”.

 (2)Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale”în sumă de 946.050 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 795.000 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 151.050 lei.

 (3) Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale” în valoare de 166.950 lei, din care:

– cheltuieli eligibile- 15.900 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 151.050 lei.

 (4) Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Neamț a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului ” Campanie de promovare a turismului în judeţul Neamţ prin participări la târguri şi expoziţii naţionale”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale.

Art.2: (1) Se aprobă proiectul cu titlul ”Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ”.

 (2)Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ”în sumă de 815.150 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 685.000 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 130.150 lei.

 (3) Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ” în valoare de 143.850 lei, din care:

– cheltuieli eligibile- 13.700 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 130.150 lei.

 (4) Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Neamț a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului ”Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale.

Art.3: (1) Se aprobă proiectul cu titlul ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ”.

 (2)Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ”în sumă de 937.720 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 788.000 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 149.720 lei.

 (3) Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ” în valoare de 165.480 lei, din care:

– cheltuieli eligibile- 15.760 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 149.720 lei.

 (4) Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Neamț a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului ”Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale.

Art.4: (1) Se aprobă proiectul cu titlul ”Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ”.

 (2)Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ”în sumă de 993.650 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 835.000 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 158.650 lei.

 (3) Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ” în valoare de 175.350 lei, din care:

– cheltuieli eligibile- 16.700 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 158.650 lei.

 (4) Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Neamț a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului ”Promovarea ariilor naturale protejate din judeţul Neamţ”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale.

Art.5: (1) Se aprobă proiectul cu titlul ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ”.

 (2)Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ”în sumă de 993.650 lei, defalcată astfel:

– cheltuieli eligibile- 835.000 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 158.650 lei.

 (3) Se aprobă contribuția proprie în proiectul ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ” în valoare de 175.350 lei, din care:

– cheltuieli eligibile- 16.700 lei;

– cheltuieli neeligibile – 0 lei;

– T.V.A. total – 158.650 lei.

 (4) Se aprobă suportarea de către Consiliul Județean Neamț a cheltuielilor conexe care vor interveni în derularea proiectului ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ”, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat și care nu pot fi finanțate din instrumente structurale.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR