HOTĂRÂRE

Nr. 27 din 28.03.2011 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Judeţului Neamţ

  

Consiliul Judeţean Neamţ; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aleOrdinului ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 

Examinând expunerea de motive nr. 2.970/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 1.508.242/2011 a Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă ”Petrodava” al Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.970/2011 al Direcției juridice, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti; 

În temeiul dispozițiilor art.91 alin.(5) lit.”a” pct.8 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE:  

            Art.1: Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Neamţ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 29/2010 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Neamţ. 

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial. 

 

PREŞEDINTE 

Vasile PRUTEANU 

                          

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR