HOTĂRÂRE

                                                    Nr.27 din 24.02.2012

privind acordarea unor ajutoare financiare către două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 1.910/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 618/2012 a Primăriei Comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea, respectiv nr. 782/2012 a Primăriei Comunei Homocea, judeţul Vrancea;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.910/2012 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unui ajutor financiar Comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea, în cuantum de 15.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea înlăturării efectelor frigului extrem, viscolului şi ninsorilor abundente din intervalul 25 ianuarie- 15 februarie 2012.

(2) Se aprobă acordarea unui ajutor financiar Comunei Homocea, judeţul Vrancea, în cuantum de 15.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea înlăturării efectelor frigului extrem, viscolului şi ninsorilor abundente din intervalul 25 ianuarie- 15 februarie 2012.

(3) Sumele prevăzute la alin.(1) şi (2) se asigură de la capitolul bugetar 54.02” Alte servicii publice generale”, prin diminuarea subcapitolului 54.02.05 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor publice locale” şi suplimentarea corespunzătoare a subcapitolului 54.02.50 ”Alte servicii publice generale.”

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor publice şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, iar Direcţia Generală Buget, Finanţe va dispune măsurile necesare aducerii acesteia la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                                                    Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                            Cristina MITITELU