ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr.  27 din 06.03.2013

privind numirea comisiei pentru evaluarea anuală a  managementului  Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.1641/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1641/2013 al Biroului Resurse Umane, adresele nr.21/2013 a Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi şi nr.8/2013 a Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: Se numeşte comisia de evaluare anuală a managementului Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, pentru anul 2012, în următoarea componenţă:

Preşedinte: –  Dan-Gabriel Pavăl– reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:   – Oltiţa Cîntec – director artistic al Teatrului pentru Copii şi Tineret ”Luceafărul” Iaşi;

      – Costin Volin – director artistic al Teatrului ”Mihai Eminescu” Botoşani.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

      

 

 

 

 

         Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI                    

                                                                                                      Cristina MITITELU