ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 270 din  15 decembrie 2015

privind modificarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 22.609/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 5.208/2015;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.609/2015 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.5, lit.a), pct.2, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.112/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Neamţ, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 31.12.2016.

Art.2: Se aprobă nivelul contribuţiei financiare a Judeţului Neamţ, valabilă în anul 2016, în vederea finanţării unităţii medico-sociale prevăzută la art. 1, în cuantum de 40.000 lei/lună, din care se va asigura finanţarea pentru cheltuielile curente (de întreţinere şi funcţionare, precum şi de personal, la nivelul statului de funcţii aprobat, cu excepţia celor aferente personalului de specialitate medico-sanitar).

Art.3: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU