ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioadă determinată, a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de protecţie şi pază, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 20.934/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.I/1696/2016 a Serviciului de Protecţie şi Pază;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.934/2016 al Direcţiei de management, al Direcţiei generale buget-finante si al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”c”, alin. (4), lit. „a”, art.97, precum si ale art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.01.2017, către Serviciul de Protecţie şi Pază, a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de management şi Direcţia juridică şi relaţii internaţionale vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea Protocolului de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului prevăzut la art.1.

Art.3: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

Contrasemnează:

                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.270

Din 29 noiembrie 2016