ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 272 din  15 decembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 239/2015 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;

           Examinând expunerea de motive nr. 22.885/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.10.320/2015 a primarului Comunei Borca, nr.796/2015 a primarului Comunei Costișa, nr.2044/2015 a primarului Comunei Tazlău, nr. 14.786/2015 a primarului Orașului Bicaz și, respectiv, nr.24.505/2015 a primarului orașului Tîrgu -Neamț;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.885/2015 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința Consiliului Județean Neamț;

          În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea anexei nr. 2- Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2015 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 239/2015, după cum urmează:

1.         Suma de 4.910 mii lei, prevăzută la poziția 84 „Consiliul Județean Neamț”, coloana „Buget 2015 rectificat” se diminuează cu 900 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 4010 mii lei;

2.         Suma de 230 mii lei, prevăzută la poziția 11 „Comuna Borca”, coloana „Buget 2015 rectificat” se majorează cu 150 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 380 mii lei;

3.         Suma de 130 mii lei, prevăzută la poziția 19 „Comuna Costișa”, coloana „Buget 2015 rectificat” se majorează cu 150 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 280 mii lei;

4.         Suma de 330 mii lei, prevăzută la poziția 68 „Comuna Tazlău”, coloana „Buget 2015 rectificat” se majorează cu 150 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 480 mii lei;

5.         Suma de 250 mii lei, prevăzută la poziția 79 „Municipiul Piatra Neamț”, coloana „Buget 2015 rectificat”, se majorează cu 100 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 350 mii lei;

6.         Suma de 200 mii lei, prevăzută la poziția 80 „Municipiul Roman”, coloana „Buget 2015 rectificat”, se majorează cu 100 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 300 mii lei;

7.         Suma de 900 mii lei, prevăzută la poziția 81 „Orașul Tîrgu-Neamț”, coloana „Buget 2015 rectificat” se majorează cu 150 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 1050 mii lei;

8.         Suma de 350 mii lei, prevăzută la poziția 82 „Orașul Bicaz”, coloana „Buget 2015 rectificat” se majorează cu 100 mii lei, urmând ca aceasta să fie de 450 mii lei.

(2) În mod corespunzător, se modifică coloana „Influențe” din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 239/2015

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare pentru republicarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 239/2015, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre, iar Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a acesteia.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU