ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 19.961/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2193/2016 a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.961/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.6, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, în vederea organizării Galei ”Premierea celor mai buni sportivi din Judeţul Neamţ”, acţiune ce va avea loc în data de 20 decembrie 2016, în sala ”Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 50.000 lei, în vederea realizării acţiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

Contrasemnează:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.272

Din 29 noiembrie 2016