ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 273 din  15 decembrie 2015

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 7 decembrie 2015

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;  

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;

Examinând expunerea de motive nr. 22.938/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.938/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 07.12.2015, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 07.12.2015, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne ale Judeţului Neamţ la data de 07.12.2015, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Judeţului Neamţ la data de 07.12.2015, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU