ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.22.530/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 11.563/2016 a primarului Oraşului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.530/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei de Management şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Bicaz, prin Consiliul local al Oraşului Bicaz, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea Festivalului obiceiurilor de iarnă pentru licee „DATINA”, ediţia a II-a, care se va desfăşura în data de 15 decembrie 2016, în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Bicaz, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                                                    Contrasemnează:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.273

Din 29 noiembrie 2016