ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 275 din  15 decembrie 2015

privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ și instituțiilor din subordinea acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

Examinând expunerea de motive nr.23.005/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.005/2015 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă consumul de combustibil lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea proprie a Consiliului Județean Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă consumul de combustibil lunar pentru autoturismele instituțiilor subordonate Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă un consum de combustibil de 200 litri/lună, pentru fiecare autoturism din parcul propriu al Centrului Militar Județean Neamț, cu excepția autoturismelor aflate în proprietatea Ministerului Apărării Naționale.

Art.4: Se aprobă un consum de combustibil de 200 litri/lună, pentru fiecare autoturism din parcul propriu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț – pentru activitatea Inspecției de prevenire-Protecție civilă, cu excepția autoturismelor aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne.

Art.5: Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pe instituție.

Art.6: Pentru activități specifice de intervenție, eventualul consum suplimentar va fi aprobat de ordonatorul principal de credite pe baza referatelor de specialitate întocmite conform legii.

Art.7: Direcția Administrativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, instituțiile subordonate Consiliului Județean Neamț, Centrul Militar Județean Neamț, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț vor va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 275.PDF