ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.206/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.206/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.225/2016, după cum urmează:

  postul vacant de personal contractual de execuţie, de referent, studii medii, treapta profesională I din cadrul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, prevăzut la poz.33 în statul de funcţii, se transformă în referent, studii medii, treapta profesională IA;

– funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, studii superioare din cadrul Unităţii de implementare a proiectelor al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, prevăzută la poz.71 în statul de funcţii, se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare;

 postul de personal contractual de execuţie, de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I din cadrul Biroului achiziţii publice al Direcţiei de management, prevăzut la poz.88 în statul de funcţii, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA;

– postul vacant de personal contractual de execuţie, de consilier, studii superioare, grad profesională I din cadrul Serviciului managementul unităţilor sanitare, asistenţă socială, învăţământ, cultură al Direcţiei de management, prevăzut la poz.104 în statul de funcţii, se transformă în consilier juridic, studii superioare, grad profesională debutant;

– funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, studii superioare din cadrul Serviciului buget şi gestionare proiecte proiecte şi programe al Direcţiei generale buget finanţe, prevăzută la poz.174 în statul de funcţii, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, studii superioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 decembrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                       

 

      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.275

Din 29 noiembrie 2016