ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 23.248/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.248/2016 al Serviciului programe europene, al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de interes judeţean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamţ-Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icuşeşti – limită judeţul Bacău”, ce va fi finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 142.861,804 mii lei (inclusiv TVA), din care construcţii-montaj în sumă de 137.445,703 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Consiliul Judeţean Neamţ îşi asumă obligaţia ca, la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul prevăzut la art.1, întregul traseu să fie funcţional, în integralitatea sa, inclusiv tronsoanele DJ 157 Horia- Mărgineni- Piatra Neamţ, km 17+300-25+000 şi DJ 207D Icuşeşti-Bătrâneşti, km 21+430- 24+000, asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T.

            Art.3 (1) Serviciul programe europene şi Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

         Contrasemnează:

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                 Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.276

Din 29 noiembrie 2016