ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.253/2016 privind aprobarea unui acord de asociere  în vederea organizării unui eveniment

de interes  judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.125/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1213/2016 a Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ, precum şi a adresei nr. 5759/2016 a Direcţiei Silvice Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.125/2016 al Serviciului turism, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Piatra Neamţ nr. 331/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea şi completarea modelului acordului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.253/2016 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea organizării unui eveniment de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                                  Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.278

Din 29 noiembrie 2016