ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea realizării unui proiect de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.23.247/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.247/2016 al Serviciului programe europene şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Municipiul Piatra-Neamţ, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ şi UAT comuna Dochia, comuna Dumbrava Roşie, comuna Făurei, comuna Horia, comuna Icuşeşti, comuna Ion Creangă, comuna Mărgineni, comuna Săvineşti, comuna Secuieni şi comuna Trifeşti, prin Consiliile locale ale comunelor respective, în vederea realizării proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău”, ce va fi depus pentru obţinerea finanţării în cadrul Proiectului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

(2) Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Municipiul Piatra-Neamţ, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (3) Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi UAT comuna Dochia, comuna Dumbrava Roşie, comuna Făurei, comuna Horia, comuna Icuşeşti, comuna Ion Creangă, comuna Mărgineni, comuna Săvineşti, comuna Secuieni şi comuna Trifeşti, prin Consiliile locale ale comunelor respective, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, acordurile de parteneriat prevăzute la alin.(2) şi (3), precum şi orice alte documente necesare implementării proiectului.

Art.2: Serviciul programe europene din cadrul Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.279

Din 29 noiembrie 2016