HOTĂRÂRE

Nr.  28 din 26.02.2010

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 69/2009 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de colaborare cu Ministerul Mediului

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole;

 Examinând expunerea de motive nr. 1605/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 182.107/2010 a Unităţii de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1605/2010 al Direcției Generale Programe şi Dezvoltare Rurală și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Convenţiei de colaborare încheiată între Consiliul Județean Neamț şi Ministerul Mediului, prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 69/2009 , după cum urmează:

– Alineatul 2.7. de la articolul 2 Obiectul Convenţiei de colaborare se modifică şi va avea următorul cuprins:

2.7. Consiliul Judeţean se obligă să contribuie la co-finanţarea Proiectului << Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi>> cu echivalentul în lei al sumei de 52.236 euro, reprezentând 5% din valoarea lucrărilor de investiţii pentru localităţile de pe raza judeţului incluse în Proiect, presupuse de execuţia Părţii 1 a Proiectului, ”Investiţii la nivel de comună în zonele vulnerabile la nitraţi”.”

– Alineatul 2.9. de la articolul 2 Obiectul Convenţiei de colaborare va avea următorul cuprins:

”2.9. UMP va asigura facilităţile, serviciile şi alte resurse cerute pentru scopurile implementării Părţii 1 a Proiectului, în limita a 2.576.058 euro echivalent, va furniza informaţii, va purta corespondenţă şi se va consulta cu reprezentanţii Consiliului Judeţean ori de câte ori va fi nevoie, în legătură cu evoluţia şi rezultatele lucrărilor.”

          Alineatul 3.1. de la articolul 3 Aspecte financiare va avea următorul cuprins:

”3.1. Contribuţia financiară a Consiliului Judeţean, în valoare totală de 52.236 euro echivalent, se va repartiza pe durata implementării, începând cu anul 2010, pentru care se va asigura suma de 26.157 euro echivalent. Contribuţia aferentă următorilor ani se va calcula în funcţie de evoluţia lucrărilor de investiţii.”

– Anexa nr. 2 la Convenţia de colaborare – Lista principalelor lucrări de investiţii la nivelul judeţului Neamţ se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZAR