HOTĂRÂRE

Nr. 28 din  28.03.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice (PT) aferentă proiectului de interes judeţean ”Management pentru ariile naturale protejate Lacul Pîngăraţi şi Lacul Vaduri”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2278/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2278/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică(proiect tehnic) aferentă proiectului de interes judeţean ”Management pentru ariile naturale protejate Lacul Pîngăraţi şi Lacul Vaduri”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR