ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 28 din 06.03.2013

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 15/2010 privind aprobarea proiectului de interes judeţean “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A – al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ” şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013- Axa Prioritară 3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 ”Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;

Examinând expunerea de motive nr. 2314/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1355/OI/2013 a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2314/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

”Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A –al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ” în sumă de 4.622.284,49 lei, defalcată astfel:

          – cheltuieli eligibile- 3.698.157,26 lei

          – cheltuieli neeligibile- 45.485,97 lei

          – TVA- 878.641,26 lei”.

Art.2: Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

            ”Se aprobă contribuţia proprie în proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Integrat – corp A –al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ” în valoare de 998.090,38 lei, din care:

          – cheltuieli eligibile – 73.963, 15 lei

          – cheltuieli neeligibile – 45.485,97 lei

          – TVA – 878.641,26 lei”.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Cristina MITITELU