ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 28 din  25 februarie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.2.239/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 246/2016 a Colegiului Naţional de Informatică Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.239/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean, respectiv, organizarea Concursului Internaţional Pluridisciplinar „PROSOFT@NT”, ediţia a XIV-a, ce va avea loc în perioada 2-5 martie 2016, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relaţia cu consilierii judeţeni, monitorul oficial al judeţului şi gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 28 .PDF