ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 280 din  15 decembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 240/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.309/2015 a domnului Constantin Iacoban, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 21.788/2015 a primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.309/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică prevederile art.III “Durata asocierii” din acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 240/2015 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, după cum urmează:

           Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la data de 18 martie 2016.

Art.2: Se modifică prevederile art.IV “Obligațiile Asociaților” din acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.240/2015, după cum urmează:

I. Lit.”a” a pct. 4.1. – “Obligațiile Consiliului Județean Neamț”, va avea următorul conținut:

      să aloce suma de 550.000 lei din bugetul Judeţului Neamț, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, numai pe bază de documente justificative din care să rezulte obligații de plată (contract, facturi etc.) prezentate la Direcţia generală buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; suma se va aloca la solicitarea scrisă a Municipiului Roman, prezentată până cel mai târziu la data de 29 februarie 2016, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestor documente, sub condiţia acceptării sumelor la plată.”

II. Lit.„d” a pct.4.2 -“Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Roman” va avea următorul conținut:

„ să prezinte ordinele de plată și extrasele de cont pentru plățile efectuate, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator, până la data de 18 martie 2016;”.

 III. Lit.”e” a pct. 4.2. – “Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Roman” va avea următorul conținut:

să prezinte, până la data de 18 martie 2016, un raport final cu privire la utilizarea sumelor primite potrivit prezentului acord”.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional corespunzător.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU