ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea, diminuarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 23.408/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.408/2016 al Direcţiei de management, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă modificarea, diminuarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.280

Din 29 noiembrie 2016