ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 281 din  15 decembrie 2015

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.22.997/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.3303, nr.4998 și nr.5092/2015 ale Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.;

   Văzând raportul de specialitate nr.22.997/2015 al Direcției generale buget-finanțe, avizul nr. 15.160/2015 al Consiliului Concurenței, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

   În temeiul dispozitiilor art.17, art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă alocarea și utilizarea sumei de 700 mii lei din bugetul Județului Neamț pentru majorarea capitalului social al Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.

Art.2: (1) Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. să întreprindă măsurile necesare în vederea majorării capitalului social al societăţii, prin aport în numerar, cu suma prevăzută la art.1.

(2) Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A.  vor prezenta o informare privind numărul de acţiuni cu care s-a majorat capitalul social.

 (3) De asemenea,  reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. precum și conducerea acesteia vor lua măsurile necesare pentru achiziționarea unui număr de 12 autobuze, ce urmează a fi utilizate pentru realizarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, conform avizului nr. 15.160/2015 al Consiliului Concurenței.

Art.3: Direcţia generală buget finanțe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agentului economic, autorităţilor şi instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU