ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 282 din  15 decembrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru realizarea unei acţiuni de interes public judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.346/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ  nr. 12.646 şi nr. 12.825/2015;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.346/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării manifestării ”Sărbătoarea Şcolii Nemţene” ce va avea loc în data de 17 decembrie 2015.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 50.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 282.PDF