ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 23.251/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 23.251/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. 5.829/165.487/2016 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene, adresa nr. 11.245/2016 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2016, conform anexei nr.1.

(2) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 85 mii lei, prin diminuarea altor prevederi bugetare ce nu mai sunt necesare până la finele anului 2016 şi utilizarea acesteia pentru asigurarea cheltuielilor de personal la Complexul Muzeal Judeţean Neamt.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2016, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2016, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă modificarea numărului de personal permanent şi temporar şi fondului salariilor de bază pe anul 2016, conform anexei nr. 4.

Art.5: (1) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 5 şi 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 25/2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

           Ionel ARSENE          

                 

                                                                                                                Contrasemnează:

                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                             Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.282

Din 29 noiembrie 2016