ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 22.428/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei doamnei Mădălina Veronica Ciubotaru;

Văzând raportul de specialitate nr. 22.428/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 23.550/2016;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Pe data prezentei, se ia act de încetarea, prin demisie, a calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ a doamnei Mădălina Veronica Ciubotaru, consilier judeţean.

Art.2: Se desemnează domnul Pavăl Dan Gabriel ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.190/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                             Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.283

Din 29 noiembrie 2016