ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 285 din  15 decembrie 2015

privind numirea temporară a domnului Claudiu Pădure în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 23.034/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 23.034/2015 al Serviciului resurse umane, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.23.564/2015 al comisiei de validare, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă numirea temporară, prin detașare, a domnului Claudiu Pădure în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic, respectiv pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016, cu menținerea atribuțiilor prevăzute în fișa postului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.118/2015.

(2) În mod corespunzător, se prelungește durata contractului de performanță aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.118/2015, în baza căruia persoana numită conform alin. (1) își desfășoară activitatea.

(3) Pe perioada numirii temporare în funcţia de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, domnul Claudiu Pădure va beneficia de salariul de bază corespunzător acesteia, respectiv 2.691 lei.

Art.2: Serviciul resurse umane va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU