ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 22.810/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 13.852/2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 22.810/2016 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 23.552/2016;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Viorel Marian şi domnul Neculai Puşcaşu ca reprezentanţi ai Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                           

              Contrasemnează:

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.285

Din 29 noiembrie 2016