ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 286 din  21 decembrie 2015

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a unui proiect de interes județean, precum și a cheltuielilor neeligibile necesare în acest scop

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 – 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Instrucțiunii nr. 144/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional;

Examinând expunerea de motive nr. 23.805/2015 a domnului Constantin Iacoban, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.805/2015 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct.1 și 2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare” și, pe cale de consecință, a contractului de finanțare nr. 3793/2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la data de 30.06.2016.

Art.2: (1) Se aprobă majorarea cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectului prevăzut la art.1, cu suma de 3.007.786,11 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 713.656,09 lei, cheltuieli ce urmează a fi recuperate de la agenții economici care nu și-au îndeplinit obligațiile rezultate din contractul de lucrări aferent proiectului de la art.1.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 184/2008 privind aprobarea unor proiecte de interes județean și a cheltuielilor legate de acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Consiliul Județean Neamț își asumă obligația de a include proiectul „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare” în lista de investiții valabilă pentru anul 2016, cu o valoare necesară pentru finalizare estimată la suma de 3.651.950,20 lei.

Art.4: Direcția proiecte și programe de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU