ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 287 din  21 decembrie 2015

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 23.469/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.469/2015 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană, propunerea formulată de Comisia paritară, consemnată în procesul verbal din data de 14.12.2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe pentru traseul 20: Piatra Neamț-Izvoare-Dochia-Hoisești, parte componentă a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, traseu ce a făcut obiectul ședinței de atribuire desfășurată în data de 14 decembrie 2015, operatorului de transport S.C. PATRU PLUS TRANS S.R.L.

Art.2: Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU