ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea realizării unor lucrări de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.772/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 21.383/2016 a Oraşului Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.772/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei de Management şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, adresa nr. 11.270/2016 a Spitalului orăşenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6), lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea dotării cu aparatură medicală şi realizării unor lucrări la  Spitalul orăşenesc „Sf.Dimitrie” Tîrgu Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 1.200.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

   

                                                  

                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.287

Din 13 decembrie 2016