ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 288 din  21 decembrie 2015

privind aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare din Zona 1, județul Neamț

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, precum și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 23.819/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 23.819/2015 al Direcţiei de proiecte și programe de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă studiul de oportunitate privind opțiunea delegării prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 1, județul Neamț, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale prevăzute la art.1, cu respectarea procedurilor de licitație publică prevăzute de lege.

Art.3: Se aprobă caietul de sarcini privind delegarea prin contract de concesiune a gestiunii activităților prevăzute la art.1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă conținutul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 1, județul Neamț, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, aprobarea caietului de sarcini și a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 1, județul Neamț, în forma aprobată potrivit anexelor 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.6: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

     

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU