ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Oraşul Tîrgu Neamţ în vederea organizării Zilelor „Ion Creangă”- ediţia a XXI-a

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.22.292/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 20.326 şi 21.480/2016 ale primarului Oraşului Tîrgu Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.292/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, în vederea organizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv Zilele „Ion Creangă”- ediţia a XXI-a, acţiune ce se va desfăşura în perioada 16-18 decembrie 2016, în oraşul Tîrgu Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

     

                                   

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                           Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra-Neamţ

Nr.289

Din 13 decembrie 2016