HOTĂRÂRE

Nr. 29 din 26.02.2010

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aleart.6 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

Examinând expunerea de motive nr. 1200/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 784571/2010 a Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă ”Petrodava” al Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1200/2010 al Direcției juridice, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art.91 alin.(5) lit.”a” pct.8 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                   Art.1: Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Neamţ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 29/2009.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR