HOTĂRÂRE

Nr. 29 din  28.03.2011

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2319/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2319/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică(studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiţii ”Reparaţii reţele termice exterioare” pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică(studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiţii ”Schimbarea destinaţiei şi reabilitarea secţiilor de cardiologie şi ginecologie, etaj V” pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

   

 Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR