HOTĂRÂRE

Nr.29 din 30.03. 2012

 

privind validarea unui mandat

de consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2.747/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.75/2012 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Democrat Liberal;

Văzând raportul de specialitate nr.2.747/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi procesul verbal nr. 3.821/2012 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Maria-Elena BOCANCEA.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Cristina MITITELU