ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                     

                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 29 din 06.03.2013

privind aprobarea majorării nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice judeţene de asistenţă socială, în anul 2013

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

Examinând expunerea de motive nr. 1.676/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 17.320/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, nr. 446/2012 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu-Neamţ, nr. 3.997/2012 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, nr. 87/2012 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, nr. 2.019/2012 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, nr. 550/2012 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, nr. 1.360/2012 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, nr. 11.795/2012 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Alexandru Roşca” Piatra-Neamţ, nr. 1.099/2012 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, nr. 862/2012 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu-Neamţ şi nr. 1.682/2012 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.676/2013 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă majorarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice judeţene de asistenţă socială, după cum urmează:

         copii între 0-4 ani- 11 lei/zi;

         copii şi tineri între 4-26 ani- 14 lei/zi;

         copii aflaţi în centre de zi- 11 lei/zi;

         mame asistate în centre maternale- 14 lei/zi;

         persoane adulte cu handicap- 14 lei/zi.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013 şi produce efecte până la data de 31 decembrie 2013.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                             SECRETARUL JUDEŢULUI,

Cristina MITITELU