ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                

HOTĂRÂRE

Nr. 29 din 31 martie 2014

privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 4.060/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 6.723/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.060/2014 al Biroului resurse umane, Hotărârea nr. 4/2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se validează rezultatele concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, respectiv candidaţii care vor ocupa funcţiile pentru care au fost declaraţi reuşiţi, după cum urmează:

1.      Şef Secţie Psihiatrie- dr. Rodica Stan;

2.      Şef Secţie Anestezie, Terapie Intensivă- dr. Liviu-Lucian Ungureanu;

3.      Şef Laborator Analize Medicale- dr. Mia Stângu;

4.      Şef Secţie Cardiologie- dr. Carmen Manuela Martin;

5.      Şef UPU- SMURD- dr. Cristinel Pasalău;

6.      Şef Secţie Reumatologie- dr. Monica Chiriţescu;

7.      Şef Secţie Obstetrică Ginecologie- dr. Georgeta Vintea.

         Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU