ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 290 din  21 decembrie 2015

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.983/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.983/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale şi al Serviciului resurse umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „ c” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Conducerile compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Neamţ vor lua măsuri pentru reactualizarea, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a fişelor posturilor.

Art.3: În mod corespunzător, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 164/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 290.PDF