ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 291 din  21 decembrie 2015

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții Împrejmuire Complex de servicii ELENA DOAMNA Piatra Neamț” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr.23.831/2015 a domnului Constantin Iacoban, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.23.831/2015 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate aferent proiectului „Împrejmuire Complex de servicii ELENA DOAMNA Piatra Neamț” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în valoare totală de 309.484 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 250.215 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU