ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.378/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării primarului Oraşului Bicaz, înregistrată sub nr.23.378/2016;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.378/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, adresa nr.8664/2016 a Spitalului Orăşenesc ”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Bicaz prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv achiziţionarea unor mijloace fixe şi efectuarea unor lucrări la Spitalul Orăşenesc ”Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public prevăzută la alin.(1), în cuantum de 770.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Bicaz, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

       

 

                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                          Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr.291

Din 13 decembrie 2016