ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 293 din  21 decembrie 2015

privind acordarea de sprijin financiar unor unități aparținând cultelor religioase recunoscute în România, de pe raza județului Neamț

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.969/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.3091, nr.3103 și nr.3104/2015 ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.969/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 70.000 lei ca sprijin financiar pentru unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute în România, după cum urmează:

a.Parohia Oniceni, comuna Oniceni, județul Neamț, pentru continuarea lucrărilor de construcție, respectiv procurarea de tablă inox-titan pentru acoperirea bisericii  – 30 mii lei;

b.Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Roman, județul Neamț, pentru continuare lucrări de refacere a acoperișului bisericii – 20 mii lei;

c.Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, municipiul Roman, județul Neamț, pentru continuare lucrări extindere complex administrativ – 20 mii lei .

Art.2: Unităților de cult prevăzute la art.1 le revine obligația justificării modului de utilizare a sumelor acordate, cu respectarea condițiilor legale impuse de art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, astfel cum au fost acestea aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU