ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.23.630/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.630/2016 al Serviciului turism şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în scopul mediatizării „Târgului de Crăciun” în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.293

Din 13 decembrie 2016