ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 294 din  21 decembrie 2015

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială DRUPO NEAMȚ S.A. în reorganizare judiciară

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului nr.2032/2013 al Ministrului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.24.021/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2503 și nr.2506/2015 ale Societăţii Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A. în reorganizare judiciară;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

           În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială DRUPO NEAMȚ S.A. în reorganizare judiciară, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.88/2015, conform anexelor nr.1-2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia Generală Buget Finanţe precum şi agentul economic prevăzut la art.1 vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 294.PDF