ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în Județul Neamț”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.24.014/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.211/2016 a Casei Corpului Didactic Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.014/2016 al Serviciului turism, Direcției generale buget finanțe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 87, art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(3), lit.„d”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Casa Corpului Didactic Neamț pentru realizarea proiectului de interes județean „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în Județul Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) este de 4.541.868,32 lei, din care Județul Neamț va angaja cheltuieli în valoare de 2.069.767,24 lei, cu o contribuție proprie de 2%, în sumă de 41.395,34 lei.

Art.2: Serviciul turism din cadrul Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.295

Din 13 decembrie 2016