ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Neamţ aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.24.272/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2.531, nr. 13.061, nr.13.685, nr.12.643, nr.14.945, nr.6.560, nr.4.283, nr.15.032, nr. 15.072, nr.13.892/2016 ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, precum şi în baza adreselor nr. 2.294, nr.2.659, nr.2.794, nr.4.620 şi nr.2.865 ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.272/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţiei arhitect şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Neamţ, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană şi Direcţia arhitect şef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra-Neamţ

Nr.297

Din 13 decembrie 2016