ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.276/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui proiect de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

Examinând expunerea de motive nr. 24.362/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.362/2016 al Serviciului programe europene, al Direcției investiții, transporturi și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.276/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui proiect de interes județean, acesta urmând a avea următorul conținut:

Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, ce va fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 145.673.891 mii lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 140.151.454 mii lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2:  Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.276/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui proiect de interes județean, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Serviciul programe europene și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

     Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

       Contrasemnează:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 298

Din 13 decembrie 2016