ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 3 din 22.01.2010

pentru modificarea unor hotărâri ale  Consiliului Județean Neamț referitoare la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamț

 

 Consiliul Județean Neamț;

 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 35/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 35/2010 al Direcției juridice, adresa nr.384/2010 a Instituţiei Prefectului-judeţul Neamţ,  precum și raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 89/2008 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică Neamț, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Iorgu-Cristian Liciu cu domnul Vasile Balcan, consilier judeţean.

Art.2: Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.159/2008 privind validarea membrilor Autorității teritoriale de ordine publică Neamț, cu modificările şi completările ulterioare,  în sensul validării domnului Vasile Şendrea, subprefect şi a domnului Vasile Balcan, consilier judeţean, în calitate de membrii ai organismului anterior menţionat .

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR