HOTĂRÂRE

Nr. 3 din 13.01.2011

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

Examinând expunerea de motive nr. 197/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 197/2011 al Direcţiei Generale Buget- Finanţe şi al Direcţiei Tehnice, Investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă studiul de fezabilitate aferent Proiectului ”Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme ce utilizează energia solară” – sesiunea a III-a, pentru următoarele obiective de interes judeţean: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman şi Consiliul Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

     Contrasemnează

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR