HOTĂRÂRE
Nr.3 din 16.01. 2013

privind validarea unor mandate de consilier judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 119/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2900 şi 2901/2013 ale Uniunii Social Liberale;
Văzând raportul de specialitate nr. 119/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi procesul verbal nr. 510/2013 al Comisiei de validare;
În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se validează mandatele de consilier judeţean ale domnului Mihai Alexandru şi domnului Radu Tudorel.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Cristina MITITELU